Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach serwisu internetowego www.arkadiuszczerw.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.arkadiuszczerw.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  1. Usługodawca – Arkadiusz Czerw prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Arkadiusz Czerw” pod adresem ul. Telimeny nr 29 lok. 17, 30-838 Kraków, posiadający NIP 6792988466;
  2. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
  3. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy www.arkadiuszczerw.pl;
  4. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
  5. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
  6. Komentarze – komentarze dodawane przez Użytkowników korzystających z aplikacji „disqus.com” za jej pośrednictwem do treści zamieszczanych przez Usługodawcę w Serwisie.
 3. Z Serwisu korzystać może każda osoba wchodząca na stronę Serwisu.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem www.arkadiuszczerw.pl/regulamin. Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku w formacie „pdf” pod adresem www.arkadiuszczerw.pl/regulamin.pdf

§2. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu wymaga:

 1. przeglądarki internetowej Google Chrome 2.0+, Mozilla Firefox 16+, Safari 6+, Opera 15.0+ lub innej o podobnych właściwościach,
 2. rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli,
 3. włączonej obsługi „cookies”.

§3. Funkcjonowanie Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu polega wyłącznie na jego przeglądaniu (zapoznawaniu się z jego treścią) i możliwości umieszczania Komentarzy.
 2. Serwis służy do:
  1. prezentacji informacji i artykułów dotyczących dokonań Usługodawcy w ramach prowadzonej przez niego działalności,
  2. prezentacji informacji i artykułów z zakresu prowadzonych współcześnie badań dotyczących aktywności fizycznej, kulturystyki, żywienia, a także treści o charakterze motywacyjnym,
  3. komentowania treści umieszczanych w Serwisie,
  4. prezentacji danych kontaktowych z Usługodawcą.
 3. W Serwisie znajdują się odesłania do profilu prowadzonego przez Usługodawcę na portalu społecznościowym Facebook oraz kanału prowadzonego przez Usługodawcę w serwisie Youtube.

§4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu polega wyłącznie na przeglądaniu jego zawartość i umieszczaniu Komentarzy, nie wymaga posiadania konta i jest bezpłatne.
 2. Użytkownik będzie korzystał z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy umieszczanych przez Użytkownika.

§5. Komentarze

 1. Użytkownik korzystający z aplikacji „disqus.com” może za jej pomocą dodawać Komentarze do treści zamieszczanych przez Usługodawcę w Serwisie.
 2. Celem usługi Komentarzy jest umożliwienie Użytkownikom możliwości wypowiedzi na temat treści zamieszczonych w Serwisie, a także wzajemnej dyskusji na ich temat pomiędzy Użytkownikami.
 3. Umieszczanie komentarzy odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  1. treść komentarzy musi być związana z treścią zamieszczoną w Serwisie i stanowić refleksje na jego temat, wypowiedź krytyczną lub komentarz do niego,
  2. treść komentarzy nie może zawierać informacji nieprawdziwych oraz nie może prowokować agresji werbalnej pomiędzy Użytkownikami Serwisu,
  3. komentarze nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem,
  4. komentarze nie mogą zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności treści wulgarnych lub obraźliwych (zakaz wprowadzania treści bezprawnych do Serwisu).
  5. Komentarze sprzeczne z treścią ust. 3 mogą być usuwane z Serwisu przez Usługodawcę.

§6. Modyfikacje i aktualizacje Serwisu

Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zagwarantowania sprawnego działania Serwisu.

§7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bądź pisemnie na adres Usługodawcy. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz wskazanie przedmiotu reklamacji.
 2. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany w terminie 14 dni w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została złożona.
 3. Zasady zgłaszania reklamacji nie ograniczają prawa Użytkownika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§8. Polityka prywatności – pliki cookies

 1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga i nie przewiduje podania przez nich danych osobowych.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 4. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika, za pomocą którego korzysta z Serwisu.
 5. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, w szczególności o sposobie korzystania przez nich z Serwisu, w celu dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
 6. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:
  1. lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
  2. IP urządzenia dostępowego,
  3. nazwy hostów,
  4. szybkość połączenia,
  5. czas spędzony w Serwisie,
  6. rodzaj przeglądarki oraz jej język,
  7. sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
  8. odwiedzane podstrony Serwisu.
 7. Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies. Usługodawca informuje jednocześnie, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność niektórych elementów Serwisu.

§9. Prawo właściwe

Prawem właściwym w sprawach dotyczących Regulaminu jest prawo polskie.

§10. Zmiany Regulaminu

 1. O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu przez co najmniej 14 dni.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia umieszczenia w Serwisie informacji, której mowa w ust. 1 i obowiązują wyłącznie nowych Użytkowników.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 maja 2017 r.