REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG – ARKADIUSZ CZERW

§ 1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Arkadiusza Czerw, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ARKADIUSZ CZERW, z siedzibą w Krakowie (30-838), ul. Telimeny, nr 29, lok. 17, o numerze NIP: 6792988466, REGON: 360741430, usług polegających w szczególności na:

 1. Przygotowywaniu planów treningowych
 2. Konsultacji dietetycznych
 3. Prowadzeniem treningów personalnych (za dodatkową opłatą)

§ 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Formularz – kwestionariusz osobowy wypełniany przez Klienta przed rozpoczęciem świadczenia Usług przez Trenera, dotyczący ogólnego samopoczucia Klienta, jego stanu psychofizycznego i ogólnego przygotowania treningowego, a także preferencji żywieniowych
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez Trenera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 3. Konsultacja – analiza personalna, o której mowa w poniżej
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego)
 5. Wpłata – wynagrodzenie uiszczane przez Klienta na rzecz Trenera na zasadach określonych w §6 z tytułu świadczenia Usług
 6. Oświadczenie – oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej i stosowania diety przez Klienta
 7. Plan treningowy – usługa, o której mowa w dalszej części Regulaminu
 8. Regulamin – ogólne warunki świadczenia Usług przez Trenera
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana przez Trenera z Klientem, na zasadach określonych w Regulaminie
 10. Usługa treningu – usługa, o której mowa poniżej
 11. Trener – Arkadiusz Czerw prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARKADIUSZ CZERW w Krakowie pod adresem ul. Telimeny 29/17, 30-838 Kraków

§ 3. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Trenera:

 1. adres korespondencyjny: ul. Telimeny 29 lok. 17, 30-838 Kraków
 2. e-mail: info@arkadiuszczerw.pl
 3. numer telefonu: +48 517570260 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00- 17:00

§ 4. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Trener świadczy Usługi odpłatnie i nieodpłatnie
 2. Usługami świadczonymi przez Trenera nieodpłatnie są wszystkie Usługi, które nie stanowią usług świadczonych odpłatnie
 3. Trener świadczy odpłatnie następujące Usługi
  1. przygotowanie Planu treningowego dla Klienta w oparciu o wyniki Konsultacji
  2. doradztwo dietetyczne
  3. usługa treningu – dodatkowo płatny trening personalny z udziałem Trenera
 4. Plan treningowy obejmuje przygotowanie pliku zawierającego listę ćwiczeń, jakie powinny być wykonywane przez Klienta oraz częstotliwości ich wykonywania
 5. Doradztwo żywieniowe prowadzone przez Trenera polega na konsultowaniu stosowanej przez Klienta diety
 6. Usługa dodatkowa obejmuje dodatkowo płatny trening personalny z udziałem Trenera w ustalonym czasie i miejscu, a także o ustalonym zakresie godzinowym, podczas którego Trener uczy Klienta, jak prawidłowo wykonywać określone ćwiczenia
 7. Usługi świadczone przez Trenera nie obejmują prowadzenia przez Trenera za pośrednictwem poczty elektronicznej konsultacji z Klientem, poza korespondencją związaną bezpośrednio z Usługami
 8. Usługi są świadczone przez Trenera za pośrednictwem poczty elektronicznej i za wyjątkiem Usługi treningu, nie obejmują indywidualnych spotkań i innych bezpośrednich kontaktów z Trenerem.

§ 5. Zasady świadczenia usług

 1. Zamówienia Usług może dokonać wyłącznie Klient będący pełnoletnią osobą fizyczną. W tym celu powinien przesłać do Trenera wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@arkadiuszczerw.pl.
 2. Nie później niż w ciągu 10 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 1 Trener odsyła Klientowi wiadomość zwrotną, do której załącznikiem jest Regulamin, z prośbą o:
  1. zaakceptowanie Regulaminu świadczenia usług (dalej jako Regulamin) przez Klienta poprzez odesłanie maila i złożenie potwierdzenie zgody na obowiązywanie Regulaminu,
  2. podanie danych osobowych umożliwiających świadczenie Usług w ramach Umowy, tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania.
  3. uiszczenie pierwszej Wpłaty na numer rachunku wskazany w treści wiadomości.
 3. W momencie otrzymania przez Trenera wiadomości zwrotnej zawierającej w jej treści akceptację Regulaminu, zawarta zostaje Umowa o świadczenie usług opisanych w Regulaminie przez Trenera na rzecz Klienta, pod warunkiem rozwiązującym uiszczenia pierwszej Opłaty.
 4. Nie później niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wiadomości od Klienta, o której mowa w ust. 3, pod warunkiem uiszczenie wpłaty na numer rachunku: 48 1140 2004 0000 3302 7553 6291. Trener przesyła Klientowi Formularz zawierający pytania dotyczące ogólnego samopoczucia, stanu psychofizycznego, przygotowania treningowego, którego częścią jest Oświadczenie, z prośbą o jego wypełnienie.
 5. Nie później niż w ciągu 10 tygodni od dnia otrzymania wypełnionego Formularza wiadomości od Klienta, o której mowa w ust. 3, po otrzymaniu od Klienta wypełnionego Formularza, z zastrzeżeniem stanu psychofizycznego Klienta, Trener opracowuje dla Klienta indywidualny Plan treningowy i przesyła go Klientowi na adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Klienta, Trener przesyła Klientowi kolejne wiadomości zawierające pytania z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Oczekiwanie na udzielenie przez Klienta odpowiedzi może skutkować wydłużeniem czasu potrzebnego na przygotowanie Planu treningowego.
 7. Z zastrzeżeniem §6 Trener regularnie przesyłać będzie na adres poczty elektronicznej Klienta zaktualizowany Plan treningowy, przygotowany przy uwzględnieniu preferowanego przez niego rodzaju aktywności fizycznej.
 8. Usługi nie obejmują bieżącej korespondencji odbywającej się za pomocą poczty elektronicznej pomiędzy Klientem a Trenerem, w tym przesyłania treści o charakterze motywacyjnym i informacyjnym.
 9. Klient po uprzednim uzgodnieniu z Trenerem warunków, może zamówić dodatkowo płatną Usługę treningu.
 10. Usługa treningu świadczona jest wyłącznie na terenie Krakowa i w odległości do 20 km od niego.
 11. Warunki świadczenia Usługi treningu, w szczególności czas i miejsce świadczenia Usługi treningu są każdorazowo ustalane przez Strony indywidualnie.

§ 6. Opłaty i cennik usług

 1. Po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości, o której mowa w §5 ust. 2 tj. przesłania niniejszego Regulaminu i pierwszej wiadomości dotyczącej świadczenia Usług, Klient jest zobowiązany do uiszczenia pierwszej Wpłaty. W przypadku nieuiszczenia pierwszej Wpłaty w okresie 10 tygodni od otrzymania wskazanej powyżej wiadomości Umowa wygasa bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności (warunek rozwiązujący).
 2. Wysokość Wpłaty za miesiąc korzystania z Usług zostaje podana przez Trenera w treści wiadomości, o której mowa w §5 ust. 2.
 3. Po uiszczeniu pierwszej Wpłaty Trener przygotowuje dla Klienta Plan treningowy, zgodnie z §5 ust. 5-6.
 4. Uiszczenie pierwszej Wpłaty jest warunkiem koniecznym otrzymania Planu treningowego.
 5. Klient uiszcza Wpłaty za kolejne miesiące z góry, do 5. dnia danego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient otrzymał Plan treningowy. Uiszczenie Wpłaty za dany miesiąc jest warunkiem koniecznym dla świadczenia Usług przez Trenera na rzecz Klienta w tym miesiącu.
 6. Klient nie ma obowiązku uiszczania kolejnych Wpłat za każdy kolejny miesiąc obowiązywania Umowy. W przypadku nieuiszczenia Wpłaty za dany miesiąc, Trener nie jest zobowiązany do świadczenia Usług na rzecz Klienta w danym miesiącu.
 7. Nieuiszczenie Wpłaty za dany miesiąc nie ma wpływu na obowiązywanie Umowy, Usługa jest świadczona przez Trenera wyłącznie w przypadku uiszczenia Opłaty przez Klienta.
 8. Opłata za Usługę treningu w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100) za godzinę treningu i zostaje uiszczona według wyboru Trenera – po zakończeniu każdego indywidualnego treningu lub wraz z Wpłatą za miesiąc korzystania z Usług, z góry przed wykonaniem Usługi treningu.
 9. W skład współpracy wchodzą następujące usługi świadczone przez Trenera:
  1. opracowanie indywidualnego planu treningowego
  2. kontrola postępów za pomocą tygodniowych raportów przesyłanych do Trenera
  3. stały kontakt online/telefoniczny
  4. nieograniczoną ilość konsultacji
 10. Koszty współpracy kształtują się następująco:
  1. jeden miesiąc – 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100)
  2. dwa miesiące – 800,00 zł brutto (słownie: osiemset złotych 00/100)
  3. trzy miesiące – 1000,00 brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 11. W przypadku chęci wykupienia dłuższego pakietu z większą ilością usług, należy kontaktować się bezpośrednio z Trenerem na adres e-mail: info@arkadiuszczerw.pl

§ 7. Stan zdrowia Klienta

 1. Plany treningowe przygotowywane przez Trenera są odpowiednie wyłącznie dla osób zdrowych. Nie powinny z nich korzystać również kobiety w ciąży.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że stosowanie się do zasad Planu treningowego może mieć wpływ na stan jego zdrowia.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Klient powinien skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia czy nie występują u niego przeciwwskazania do podjęcia określonej aktywności fizycznej i stosowania określonej diety, a w szczególności czy nie ma jakichkolwiek alergii, nietolerancji pokarmowych, chorób uniemożliwiających stosowanie diety.
 4. Ostateczna decyzja o zastosowaniu zasad określonych w Planie treningowym powinna zapaść po konsultacji z lekarzem, a jeśli Klient pozostaje pod opieką rehabilitanta lub fizjoterapeuty – również po zasięgnięciu jego opinii dotyczącej rodzaju aktywności i ćwiczeń fizycznych możliwych do podjęcia przez Klienta.
 5. Trener nie dokonuje jakiejkolwiek analizy stanu zdrowia i historii chorób Klienta i nie przyjmuje tego rodzaju informacji w trakcie świadczenia Usług.
 6. Usługi prowadzone przez Trenera nie zastępują fachowej porady lekarza ani dietetyka. W przypadku podania przez Klienta w Formularzu lub w toku konsultacji z Trenerem informacji niepełnych lub nieprawdziwych, Trener nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa stosowania się przez Klienta do zasad określonych w Planie treningowym.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia podczas korzystania z Usług, Klient powinien skonsultować się z lekarzem.
 8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub innych niepokojących objawów związanych ze stosowaniem Planu treningowego, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

§8. Obowiązywanie Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, podejmujący współpracę z Trenerem, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument), może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.
 2. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Trenera o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e mailem, faksem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1.
 3. W przypadku, gdy Klient zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez Trenera do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wybranego przez Klienta pakietu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Trener wykona w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Trenera utraci prawo odstąpienia od umowy, co Klient przyjmuje do wiadomości.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Trener nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia i samopoczucie Klienta wynikające z warunków, które istniały przed Treningiem.
 2. Trener odpowiada przed Klientem za prawidłowość i rzetelność ułożenia Planu treningowego dla osoby zdrowej zgodnie z danymi wskazanymi w Formularzu przez Klienta.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 1-3 Trener informuje, że w zakresie ponoszonej przez siebie odpowiedzialności w związku z Usługami, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Arkadiusz Czerw, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARKADIUSZ CZERW z siedzibą w Krakowie (30-838) ul. Telimeny nr 29 lok. 17, o numerze NIP: 6792988466, REGON: 360741430, adres e-mail: info@arkadiuszczerw.pl, tel. + 48 517570260.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
  2. w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO)
 4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej).
 5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
 7. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania, nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.
 10. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Administrator informuje, że Pani/a dane będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na zasadach określania preferencji dotyczących produktów oferowanych na ww. stronie. Wpływ i konsekwencje tego działania będą następujące: przedstawianie propozycji dotyczących konkretnych produktów oferowanych przez Trenera.
 12. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Wykonawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności” oraz „Polityka plików cookie”.

§ 12. Zmiana Regulaminu

 1. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:
  1. konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług przez Trenera
  2. zmiana warunków technicznych Serwisu
  3. wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu
  4. zmiana warunków lub procesu zawierania umowy o świadczenie usług z Trenerem
  5. poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom
  6. zmiana danych Serwisu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie
  7. potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności
 2. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Serwisu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.
 3. O zmianie regulaminu Trener poinformuje poprzez komunikat na stronie Serwisu oraz przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 4. Zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia.
 5. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty przesłania Klientowi powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed zmianą Regulaminu.
 7. W przypadku braku akceptacji zmian przez Klienta, ma on prawo do wypowiedzenie umowy o świadczenie usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonym w § 8.
 8. W przypadku wystąpienia problemów technicznych Zamawiający zobowiązany jest do kontaktu z Trenerem poprzez adres e-mail: info@arkadiuszczerw.pl .

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Trenerem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  1. zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706)
  2. zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej pod adresem e-mail http://www.krakow.wiih.gov.pl.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 7. Do wykonywania usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2023